DBV Rowic verwerkt van al haar leden persoonsgegevens. De vereniging vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. DBV Rowic is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van onze leden. In deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van onze leden omgaan.

Waarom verwerken wij gegevens van onze leden?

DBV Rowic verwerkt persoonsgegevens van onze leden om onze verplichtingen als basketbal vereniging te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om u aan te melden als lid bij onze vereniging, om eventuele diploma’s (scheidsrechters) of licenties (trainers) bij te houden en om onze leden in staat te stellen wedstrijden te spelen. Daarnaast hebben wij de verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals de Nederlandse Basketball Bond (NBB).

Wij verwerken gegevens van onze leden zodat zij in de gelegenheid zijn om te basketballen en eventuele verplichtingen die daarbij horen, zoals het vervullen van ‘taken’ uit te voeren.

Gegevens die hier niet voor noodzakelijk zijn, zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).

Welke gegevens verwerken wij van onze leden?

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als leden, of ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om als lid in te kunnen schrijven bij DBV Rowic.

 • Contactgegevens speler/ ouders/voogd

  1a: naam, voornaam, e-mail;
  1b: geboortedatum, geslacht;
  1c: overige gegevens te weten:

  adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie benodigde gegevens, alsmede ook een bankrekeningnummer voor het afhandelen van betalingen;

  contact gegevens van de ouders/verzorgers van het lid (indien jonger dan 18 jaar) (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres)

 • Lidnummer

  een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder categorie 1

 • Medische gegevens

  Alleen op uw verzoek worden gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van het lid hier opgenomen

 • Persoonlijke ontwikkeling (jeugdleden)

  gegevens betreffende de aard en het verloop van de ontwikkeling van het jeugdlid, ten behoeve van teamindelingen, of advies mbt aanvullende trainingsarbeid

 • Financiën

  gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, contributies, bijdragen of vergoedingen tenues, extra trainingen of begeleiding. (denk hierbij aan een bankrekeningnummer van de ouders)

 • Beeldmateriaal

  foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de basketball vereniging op basis van toestemming.

  Let op: Voor pasfoto voor identificatiedoeleinden is geen toestemming nodig (digitale ledenpas en als aanvulling op het dossier).

Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van u of uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. DBV Rowic zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als basketbal vereniging na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van onze leden te delen met andere organisaties. Dit is met name de Nederlandse Basketball Bond.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om onze ledenadministratie in bij te houden, de contributies te facturen waarbij de gegevens niet op ons eigen computers worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van DBV Rowic. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

Wij zullen uw gegevens niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij uw gegevens nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk beveiligd bewaard en alleen die personen kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun taak nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen. Gegevens uit de administratie worden over het algemeen 7 jaar bewaard. Als u er belangstelling voor heeft kunnen wij u een overzicht hiervan geven.

Welke rechten hebben leden en ouders van leden jonger dan 16 jaar?

Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leden en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u of  uw kind verwerken. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van DBV Rowic. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast, voor zover u dat niet zelf kunt.

Als u ons verzoekt om uw gegevens of die van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van u of uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.

DBV Rowic zal geen besluiten nemen over u of uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming (de contactgegevens zullen binnenkort op de website bekend gemaakt worden). Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).