Gedragsregels

Het bestuur vind het belangrijk dat er omgeving en sfeer is binnen ROWIC waarbinnen de basketballer zich veilig voelt. Hiervoor wordt ook verwezen naar het document ‘Gedragscode en Veilig Sporten” waarin beschreven is wat van iedereen die bij ROWIC betrokken is hoe zij zich horen te gedragen en wat van ieder verwacht mag worden. 

Een onderdeel van een veilige omgeving en sfeer is het voorkomen van (seksuele) intimidatie binnen ROWIC. Wij nemen dit als ROWIC serieus en wij onderschrijven de landelijke gedragsregels die voor sportbegeleiders zijn opgesteld door de NOC*NSF. Deze zijn hieronder weergeven

 • Het kader (bestuur, commissieleden, trainer, coach, assistent coach, teambegeleider, teammanager) moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de basketballer zich veilig voelt (te bewegen). Verwezen wordt naar het document ‘Gedragscode en Veilig Sporten” waarin van de diverse kaderleden wordt aangegeven wat er van hen wordt verwacht.
 • Het kader onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het functioneren in het team.
 • Het kader onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of (seksuele) intimidatie tegenover de spelers.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen het kader en een lid van de vereniging onder de 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • Het kader mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of het kaderlid deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • Het kader onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte verbale intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • Het kader zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer. Wanneer het niet nodig is zal het kader zich niet in de kleedkamer begeven tijdens het omkleden of douchen. 
 • Het kader heeft de plicht, voor zover in zijn vermogen ligt, de sporter te beschermen tegen schade en machtsmisbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 • Het kader zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen (extra speeltijd geven valt eveneens onder deze vergoeding). Ook aanvaardt het kader geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke blijken van dank en waardering.
 • Het kader zal er actief op toezien dat deze gedragsregels wordt nageleefd door iedereen die bij de sporter en de vereniging is betrokken. Indien een kaderlid gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal de betreffende persoon hierop direct worden aangesproken. Afhankelijk van de ernst van de constatering zal het niet naleven van de regel worden gemeld bij de vertrouwenscontactpersoon.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Contact Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon behandelt de informatie altijd vertrouwelijk!